Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője: Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület

Adatkezelés száma: NAIH-84343/2015.

 

I. Adatvédelmi elvek

A weboldal üzemeltetőjeként, mint adatkezelőként kiemelten fontosnak tartjuk a személyes adatok védelmét és mindent intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.

A kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adjuk át, vagy tesszük hozzáférhetővé. 

Jelen Adatkezelési nyilatkozattal biztosítani kívánjuk, hogy a weboldal működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a jogaoktatok.hu honlapon.

Az általunk kezelt személyes adatokkal bizalmasan bánunk, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. A jogaoktatok.hu adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A weboldal adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR);

A személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel.

Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy a honlap látogatója bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel, illetve adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, az érintett felet tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

II. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre

A weboldal üzemeltetőjeként az adatkezelést az alapján folytatjuk, hogy az érintett  hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása).

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezelünk. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk fel.

A weboldal legtöbb lapjának meglátogatása személyes információk megadása nélkül is lehetséges. Csak az alábbi esetekben van szükség személyes adatok megadására:

1. Személyes adatok kezelése hírlevélre való jelentkezés esetén

Az adatkezelés célja: Az érintett legfontosabb adatainak nyilvántartása a kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, email.

Az adatok törlésének határideje: a Egyesület megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig

Adattárolás módja: elektronikus

2. Személyes adatok kezelése tagfelvételre való jelentkezés esetén

Az adatkezelés célja: Annak elbírálása, hogy a jelentkező megfelel-e a Magyar Jógaoktatók Szövetsége által elvárt minimum tudásszintnek, illetve az érintett legfontosabb adatainak nyilvántartása, továbbá kapcsolattartás lehetővé tétele.

 Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

  1. magánszemély esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, levelezési cím, telefonszám, foglalkozás, munkahely, születési hely, idő, mióta jógázik az érintett, tanárai, milyen jógaképzés bizonyítványaival rendelkezik, mióta oktat, hol oktat, honlapjának elérhetősége.
  2. szervezet esetén: szervezet neve, alapítás éve, szervezeti forma, tevékenységek, milyen jógairányzatokat képvisel, cím, számlázási cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe, weboldal elérhetősége, az oktatók neve, a jógaoktatói oklevél kiállítója és sorszáma.

Az adatok törlésének határideje: az érintett adatainak törlésére az érintett tagságának megszűnését követően kerül sor. Az érintett írásbeli kérelmére (az elektronikus úton elküldött kérelmet is beleértve) azonban adatai ezen időszakot megelőzően, a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerülnek.

A Weboldalra látogatók számítógépeinek és az ilyen számítógépeken telepített szoftverek bizonyos adatai rögzítésre kerülhetnek (IP-címe, böngészőjének típusa, operációs rendszere, tartományneve, látogatásainak időpontjai és azon webhelyek címei, ahonnan Ön a Weboldalra érkezett).

3. Személyes adatok kezelése rendezvényre való jelentkezés, jegyvásárlás esetén

adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, hang, fénykép és videófelvételek készítése.

Adattárolás határideje:

a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre jelentkezés napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve

a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény róla fénykép- és/vagy videófelvétel készüljön és azt a Társaság nyilvánosságra hozza.

Nyilvánosságra hozatal:

a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Társaság honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

A cookie-k használata
A Weboldal meglátogatásakor a rendszer cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. Ön az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.

 

III. Az adatok továbbítása

A megadott adatokat nem továbbítjuk.

 

IV. A személyes adatok tárolásának módja

 A weboldal üzemeltetőjeként a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választjuk, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az adatkezelés során megőrizzük

 1. a) a titkosságot, amely megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget, amely megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást, amely gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.

címe:     1089 Budapest, Golgota utca 3.

cégjegyzékszáma:            01 09 286773

adatfeldolgozás célja:    adatrögzítés

 

adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft.

címe:     1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

cégjegyzékszáma:           01 09 174466

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Megendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató bármely weboldalán OTP Simple által biztosított fizetési módodt választ, úgy a Szolgáltatő a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlászási név, számlázási cím

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

V. Az érintettek jogai

Biztosítjuk az érintettek vonatkozó jogszabályokban biztosított valamennyi jogát, különösen az alábbiak szerint:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáféréshez való joga):

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésre bocsátjuk. Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk. A a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adjuk meg a tájékoztatást.

Az érintett kérheti a weboldal által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga).

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog):

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül (az adatkezelés korlátozásához való jog):

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog).

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (tiltakozás joga:).

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (visszavonás joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

VI. Eljárási szabályok

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjük az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

 Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

VII. Az Adatkezelési nyilatkozat módosítása

Az Adatkezelési nyilatkozatot jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani. Módosítás  esetén a látogatókat a változásoknak a weboldalon oldalon történő közzététele útján értesíti. A látogató a weboldalnak a módosítás hatálybalépését követő látogatásával elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatot.

 

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Kérdéseit, megkereséseit illetve észrevételeit az érintett a email címre küldheti meg.
 2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: http://www.naih.hu

A Webhely tartalma
A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület honlapján keresztül elérhető kivonatok, melyeket a Felhasználó ingyenesen megtekinthet, szerzői jogvédelem alatt állnak. A Felhasználó a szöveghez hozzáféréssel rendelkezik; másolatokat tölthet le egy példányban, magáncélú kutatás vagy tanulmányozás okán tárolhatja azokat személyi számítógépén és ki is nyomtathatja – újraértékesítés, illetőleg kereskedelmi haszonszerzés céljára azonban nem használhatja.

Másolás
A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület weboldalának felületein található összes adat, tartalmi leírás, tájékoztató szöveg, kép és link, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Ezek felhasználása, feldolgozása vagy másolat készítése a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.