Alapszabály – minta – kódos

A MAGYAR JÓGAOKTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET

OKTATÁSI SZABÁLYZATA

Jelen szabályzatnak az a célja, hogy összefoglalja a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület továbbiakban MJSZE álláspontját a jógaoktatás témakörében. E szabályzat betartása a biztosítja, hogy a jóga iránt érdeklődők, szakmailag felkészült, a gyakorláshoz ideális feltételeket megteremtő, a jóga szellemiségét hordozó jógaoktató által részesüljenek elméleti és gyakorlati oktatásban.

 1. A jóga meghatározása

Az MJSZE egységesen a jóga fogalmát Indiából származó ősi, a gyakorlaton alapuló egyetemes bölcseleti rendszerként határozza meg, amely az ember testi, lelki, szellemi, szociális és spirituális kiteljesedését szolgálja. Végső célja a megvilágosodás, az elme feletti tökéletes uralom elnyerése. Az egyéni lélek felismeri, hogy Ő egy a Felsőbb Énnel. A jóga a test, elme és a lélek tudománya. Segít minden idők emberének visszatalálni a harmónia, az egészség és a boldogság útjára sok ezer éves gyakorlatai  és filozófiája segítségével. Az MJSZE Patandzsali Jóga szútráinak és a Bhagavad Gítá verseinek szellemében értelmezi a jógát és annak gyakorlását.

Az MJSZE-ben megjelenő irányzatok

1. Tradicionális Jógaszervezetek és jógaoktatók szekciója/tagozata

2. Integratív Jógaszervezetek és jógaoktatók szekciója/tagozata

3. Egyéb jógairányzatok Jógaszervezetei és jógaoktatói, akik a fenti 1. pontot

elfogadják és magukénak vallják szekciója/tagozata

 1. A jógaoktató meghatározása

Az MJSZE álláspontja szerint jógaoktató az a jógát gyakorló és annak 1. pont szerinti szellemiségét követő személy, aki valamelyik jógaoktató képző intézményben – jelen szabályzat 5. pontja szerinti – jógaoktatói tanfolyamot végzett és annak anyagából tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsga alapján jógaoktatói oklevelet szerzett. Különleges érdemek esetén megfelelő ajánlás birtokában az Oktatási és Szakmai Munkacsoporttól egyedi elbírálást lehet kérni. Ez alapján egyedileg indokolt esetekben az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a minősített jógaoktatói címet megadhatja.

3. Jógaszervezet meghatározása

Az MJSZE jógaszervezet alatt olyan szervezetet ért, melynek vezetője legalább a 2. pontban meghatározott feltételek szerinti jógaoktatói oklevéllel rendelkezik, felelősséget vállal a szervezetben zajló oktatás jó minőségéért és a szervezet az 1. pontban meghatározott szellemiséget követi.

4. Vezető jógaoktató meghatározása

A MJSZE vezető jógaoktató megnevezés alatt azokat a jógaoktatókat érti, akik jógaoktatók képzésére jogosultak. E cím elnyeréséhez minimum öt éves jógaoktatói tapasztalat és a jógaszervezet vezetőjének felügyelete szükséges. Kivételt képez az orvosi anatómia és fiziológia tantárgy, amelyet orvosi diplomával vagy egészségügyi felsőfokú oklevéllel rendelkező, öt évnél kevesebb jógaoktatói tapasztalattal rendelkező jógaoktató is oktathat. Egyéni jógaoktató esetén a felügyeletet az MJSZE Oktatási és Szakmai Munkacsoportja látja el. Különleges érdemek esetén, megfelelő ajánlás birtokában az Oktatási és Szakmai Munkacsoporttól egyedi elbírálást lehet kérni. Ez alapján egyedileg indokolt esetekben az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a minősített vezető jógaoktatói címet megadhatja.

5. Nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint meghatározása

Az MJSZE változtatás nélkül átveszi és „Nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint”-nek tekinti a nemzetközileg széles körben elfogadott Yoga Alliance 2016 január 1-én érvényes jógaoktatói minimum előírását. Jelen változtatásnak nincs hatása az MJSZE által korábban kiadott minősítésekre. Az MJSZE 2017 január 1-ig ad haladékot a hazai jógaoktató képzőknek, hogy képzésüket e pont feltételei szerint átalakítsák és erről az MJSZE-t tájékoztassák. Az MJSZE 2017 július 1-ét követően már csak olyan minősítési kérelmeket fogad el, melyek kielégítik az alábbi 5. pont követelményeit. A Szövetség elismeri, hogy az egyéni jógaoktatók egy része, jógaiskolák, ásramok, akik jógaoktató-képzéssel foglalkoznak, meghaladják ezeket a követelményeket.

6. A 200 órás Nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint tartalma

Kategória

Min. óraszám

Elsajátítandó témák leírása

Technikák és gyakorlás 100 óra

min. 75 kontakt óra, ebből min.: 50 kontakt óra a vezető oktatóval

Ászanák, pránájámák, kriják, szanszkrit/pundzsabi éneklés, mantra, meditáció és egyéb hagyományos jóga technikák. Ez az óraszám tartalmazza mind a kivitelezés oktatását, mind pedig a vezetett gyakorlást is.
Oktatási módszertan 25 óra

min. 15 kontakt óra, ebből min. 10 kontakt óra a vezető oktatóval

Kommunikációs készségek, a csoport dinamika, idő-kezelés, a prioritások és szabályok betartása. Egyéni és csoport kommunikáció. A gyakorlatok bemutatása, megfigyelése, a segítség és igazítás alapelvei. Oktatási stílusok. Az oktató jellemzői. A tanuló tanulási folyamata. A jógaoktatási üzleti része (beleértve a marketinget és a jogszerűséget).
Anatómia és fiziológia 20 óra

min. 10 kontakt óra, ebből min. 0 kontakt óra a vezető oktatóval

Az emberi test fizikai anatómiája és fiziológiája (a test rendszerei, szervei stb.) és az asztrális/ energia/ finom anatómiát és fiziológiát (csakrák, nádik, stb.). Az anatómia és fiziológia megismerését követően ezek alkalmazása a jóga gyakorlatában (javallatok, ellenjavallatok, egészséges mozgásminták, stb.).
Jóga filozófia, életmód és etika 30 óra

min. 20 kontakt óra, ebből min. 0 kontakt óra a vezető oktatóval

A jóga filozófiák és hagyomány írásainak tanulmányozása (Jóga Szútrák, Hatha Jóga Pradípiká, Bhagavad Gítá, stb.). Jóga életstílus, mely összhangban van a nem-ártással (ahinszá), a karmával és a Dharmával. Etika jógaoktatóknak, tekintettel a tanulókkal és közösséggel való kapcsolatokra. A jógaoktatás szolgálatként való értékének megértése és a másoknak való szolgálattá válás.
Gyakorlat 10 óra

min. 5 kontakt óra,

min. 5 kontakt óra a vezető oktatóval

A jógaoktatás vezető instruktori szerepben való gyakorlása (ez nem tartalmazza a segéd-oktatói, a megfigyelői, vagy a visszajelzői szerepkört). Visszacsatolást kapni és adni. Megfigyelni mások tanítását (ez nem kontakt óra). Segédoktatóként jelen lenni más tanítása alatt.
Fennmaradó és választható órák 55 kontakt óra és

15 óra választható a fentiek közül (kontakt vagy nem kontakt)

A választható órák tartalma a fenti öt kategóriából állhat össze. Azonban ez nem feltétlenül jelent szabad választást, mert ezeket az órákat az adott iskola által kihangsúlyozott területekre kell fordítani.
Összes kontakt órák száma Min. 180 kontakt óra ebből

min. 65 kontakt óra a vezető oktatóval

Megjegyzés: A fentiekből látható, hogy egy jógaoktatói tanfolyam akkor felel meg a minimális követelményeknek, ha legalább 200 óra időtartamú, amelyből 180 órát a tanuló fizikailag együtt van az oktatóval, valamint a tanfolyam az elsajátítandó témákat oktatja.

Ajánlás: ajánlott az oktatás módszertant a Tanterv, tanmenet, óravázlat, óra felépítése, óravezetés, oktató beszéde témakörökkel, az anatómiát, fiziológiát általános pszichológiával és a filozófiai ismereteket a jóga szellemisége és bölcseletével kiegészíteni.

7. Külföldön szerzett jógaoktatói oklevél elismerése Magyarországon

Minden esetben az MJSZE Oktatási és Szakmai Munkacsoportja vizsgálja meg, hogy az oklevél mögötti képzés és vizsgáztatás kielégíti-e a hazai előírt minimumot. E bizottság ajánlása alapján a Szövetség elnöksége dönt az oklevél elfogadásáról, kiegészítő képzés előírásáról vagy elutasításáról.

8. Jógaoktató képzés és vizsgáztatás

Jógaoktató képzést és vizsgáztatást végezhet minden olyan egyéni jógaoktató vagy jógaszervezet, amely teljesíti az ehhez szükséges alábbi feltételeket:

 • Az MJSZE által jóváhagyott, és hitelesített jógaoktató képzési és vizsgáztatási tematika megléte, amely kielégíti a nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint előírását. Tekintettel a jógairányzatoknak a képzésben egymástól eltérő módszereire és hangsúlyaira a minimum előírást mindenki a sajátosságainak megfelelően bővítheti, de nem csökkentheti. A Szövetségnek nincs joga visszautasítani a jóváhagyásra benyújtott különféle jógairányzatok saját jógaoktató képzési és vizsgáztatási tematikáját, ha az kielégíti az előírt minimumot, és nem sérti a magyar törvényeket beleértve a Magyarország alkotmányát.
 • Jógaoktató képzésre kiképzett és feljogosított jógaoktató vagy jógaoktatói gárda biztosítása. Elnevezése: vezető jógaoktató. Meghatározása e szabályzat 3. pontjában található.
  • A jógaoktató képzésre megfelelő, tiszta, rendezett, kiszellőztetett, a jóga miliőjét biztosító helyiség, vagy megfelelő időjárási körülmények között az előbbi feltételekkel rendelkező szabad tér biztosítása.
 • Az MJSZE a jógaoktató képzés minőségének biztosítása érdekében fenntartja a jogot, hogy a minősített jógaoktatói vizsgákon megfigyelőként részt vesz. Ezért minden jógaoktató képzést végzőnek 30 nappal a vizsga tervezett időpontja előtt írásban be kell jelentenie, annak pontos időpontját és helyét. A Szövetség képviselője megbízólevél birtokában vehet részt a vizsgán.
  • A jógaoktatói oklevél minőségét, értékét, megbecsültségét a szakszerű, korrekt és objektív jógaoktatói vizsgáztatás garantálja. A vizsgáztatás folyamatának pontos leírását a fentiekben leírt az MJSZE Oktatási és Szakmai Munkacsoportnak benyújtandó tematika tartalmazza, melynek biztosítania kell az alábbiakat:
  • Három hónappal a jógaoktatói vizsga előtt értesíteni a jelölteket a vizsga időpontjáról, helyéről és a vizsgázás módjáról.

  • A vizsga idejére minimum háromfős vizsgabizottságot kell jógaoktató- képzésre jogosult jógaoktatókból létrehozni. A lehetséges bizottsági tagokról a Szövetség nyilvántartást vezet. A bizottság mandátuma a jógaoktató vizsga eredményének kihirdetéséig, illetve fellebbezés esetén annak lezárultáig tart.
  • A vizsgáztatás írásbeli és szóbeli módjának olyannak kell lennie, amely egyértelmű normák szerint értékelhetővé teszi a jógaoktató jelölt rátermettségét, átfogó elméleti és gyakorlati felkészültségét. A szóbeli vizsga tükrözze a jelölt oktatói-előadói alkalmasságát. A gyakorlati vizsgán a jelöltnek képesnek kell lennie a kihúzott tételen szereplő gyakorlatok élőben való oktatására. Az írásbeli vizsgaanyagok és a vizsgáról készült jegyzőkönyv öt évig megőrzendők.

A vizsgajegyzőkönyv és a kiadott jógaoktatói oklevelek sorszámai és tulajdonosainak neve a Szövetségnek megküldendők.

  • Minden jógaoktató képzést végző egyéni jógaoktató vagy szervezet köteles nyilvántartást végezni az általuk kiadott jógaoktatói oklevél sorszámáról, a tulajdonos nevéről és a kiadás időpontjáról.

9. Minőségi Védjegy alapítása

Az MJSZE minőségi védjegyet alapít. E védjeggyel ellátott oklevelet ad ki minden jógaoktató, jógaszervezet és jógaoktató képzést és továbbképzést végző tagjának, aki a fenti követelményeket teljesíti. Az oklevél tulajdonosa jogosult a minőségi védjegyre hivatkozni illetve feltüntetni.

10. Az MJSZE minőségi védjegyéhez és okleveléhez való hozzájutás módja

Az MJSZE minden tagja jogosult kérelmet benyújtani az Oktatási és Szakmai Munkacsoporthoz a Minősített Vezető Jógaoktató Minősített Jógaoktató, Minősített Jógaoktató Szervezet vagy Minősített Jógaoktató-képző és továbbképző cím megszerzéséért.

Az MJSZE vezető jógaoktató megnevezés alatt azokat a jógaoktatókat érti, akik jógaoktatók képzésére jogosultak. E cím elnyeréséhez minimum öt éves jógaoktatói tapasztalat és a jógaszervezet vezetőjének felügyelete szükséges. Kivételt képez az orvosi anatómia és fiziológia tantárgy, amelyet orvosi diplomával vagy egészségügyi felsőfokú oklevéllel rendelkező, öt évnél kevesebb jógaoktatói tapasztalattal rendelkező jógaoktató is oktathat. Egyéni jógaoktató esetén a felügyeletet az MJSZE Oktatási és Szakmai Munkacsoportja látja el.

a. Minősített Vezető Jógaoktató cím kérésének módja

Ezt a címet jógaszervezetek illetve egyéni jógaoktatók kérelmezhetik, ha az adott jógaoktató a jelen szabályzat 3. pontját elégíti ki és minősített jógaoktató címmel rendelkezik.

Jógaszervezet esetén: a szervezet vezetője kéri írásban, olyan jógaoktatója részére, aki szakmai és emberi szempontok alapján is kiváló oktatói munkát végez és fel van készítve jógaoktatók képzésére. A szakmai felügyeletet a jógaszervezet vezetője látja el.

Egyéni jógaoktató esetén: Kérelem benyújtása, mely tartalmazza a kérelmező eddigi jógázó és jógaoktatói pályafutását és egy a jelen szabályzat 5. pontját kielégítő Jógaoktató képzési és vizsgáztatási tematikát. Az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a kérelmet és a mellékleteit megvizsgálja és ezt követően egy meghallgatásra kéri fel a kérelmezőt. A meghallgatáson a benyújtott tematika alapján bizonyítani kell elméleti és gyakorlati felkészültségét a jógaoktató képzésre. Jelen szabályzat 3. pontja szerint az Egyéni Vezető Jógaoktató esetén a szakmai felügyeletet Oktatási és Szakmai Munkacsoport látja el.

Az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a vizsgálat eredményét mind jógaszervezet esetén mind egyéni jógaoktató esetén megküldi az elnökségnek, aki dönt az oklevél kiállításáról és Védjegy viseléséről.

b. Minősített Jógaoktató cím kérésének módja

Az írásban benyújtott kérelemnek és a mellé csatolt nyilatkozat és jógaoktatói oklevél másolattal igazolnia kell, hogy jógaoktatói végzettsége kielégíti a nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint követelményeit. Az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a vizsgálat eredményét megküldi az elnökségnek, aki dönt az oklevél kiállításáról és Védjegy viseléséről.

.

Amennyiben a tag végzettsége nem felel meg a nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint követelményeknek, a minősítés érdekében vizsgát tehet az alábbi feltételekkel: A tag vagy tagjelölt jógaoktató választhat bármely MJSZ által minősített jógaoktató képzésből és az ott érvényes vizsgaszabályzat szerint levizsgázhat 20.000,- Ft értékű vizsgadíj befizetése mellett. A sikeres vizsgát követően az oklevelet az MJSZE állítja ki, a vizsgáztató hely értesítése alapján.

A vizsgára való felkészülés feltételeit és esetleges költségeit (pl. könyvek beszerzése) az adott képzés vezetőjével kell egyeztetni. 

c. Minősített Jógaszervezet cím kérésének módja

A kérelmező jógaszervezet vezetőjének írásban benyújtott kérelme mellett nyilatkoznia kell arról, hogy szervezetében csak olyan jógaoktató oktat, aki megfelel a „minősített jógaoktató” követelményeinek, azaz, az MJSZE által elfogadott Minősített Jógaoktató képző szervezetnél vagy oktatónál, vagy jelen szabályzat 10. pontja szerinti módon szerzett jógaoktatói oklevelet. A kérelmező listán mellékeli a szervezetnél oktató oktatók nevét, az oklevél kiadóját és sorszámát. Az MJSZE helyszíni ellenőrzéssel jogosult a nyilatkozat és a lista tényszerűségéről meggyőződni. Alkalmilag meghívott vendégelőadókról nem kell nyilatkozni. Az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a vizsgálat eredményét megküldi az elnökségnek, aki dönt az oklevél kiállításáról és Védjegy viseléséről.

d. Minősített Jógaoktató-képző és továbbképző cím kérésének módja

A Minősített Jógaoktatóképző és továbbképző címet kérelmező jógaszervezet vagy oktató nevét és elérhetőségét is tartalmazó kérelme mellé az alábbi mellékleteket szükséges benyújtania.

 • 1 példány Jógaoktató képzési és vizsgáztatási tematika. A tematika térjen ki arra, hogy milyen módszerrel, hogyan oktatják elméletben és gyakorlatban a jelölteket tananyag alapján a vizsga szint elérésére, illetve milyen módszerrel vizsgáztatnak és ez, hogyan biztosítja az objektív értékelést
 • 1 példány Kiegészítő nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a következő pontban szereplő jógaoktatói tananyag, hol tartalmazza az MJSZE Oktatási Szabályzat 5.pontjában szereplő a 200 órás Nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint táblázatának elemeit és milyen óraszámban.
 • 1 példány jógaoktatói tananyag, amelyet a tanfolyamhallgatók kapnak. (Erre a fenti feltételek áttekintése miatt van szükség. ) Azért, hogy az MJSZE Oktatási és Szakmai Munkacsoportja és elnöksége pozíciója miatt ne kerüljön kivételes helyzetbe, és érezhető legyen a Szövetségnek az a szándéka, hogy a magyar jógaélet fejlesztéséért működik, az alábbi eljárás szerint férhetőek hozzá a benyújtott tananyagok:

Minden képzés vezetője akinek elfogadták a benyújtott Minősített Jógaoktató-képző és továbbképző címet kérelmező anyagát, bármely benyújtott anyaghoz hozzáférhet, azt átolvashatja, és áttanulmányozhatja. Ezzel a lépéssel szeretnénk elkerülni azt, hogy a bizalmatlanság miatt csak részleges, vázlatos anyagok kerüljenek benyújtásra, ami alapján az Oktatási és Szakmai Munkacsoport nem tud megalapozott döntést hozni.

 • A jógaoktató képzésben részt vevő „vezető jógaoktatók” nevei, valamint milyen szervezetben és mikor szereztek oklevelet.

(Erre azért van szükség, mert az okt. szab 3.pont szerint „A Magyar Jógaoktatók Szövetsége vezető jógaoktató megnevezés alatt azokat a jógaoktatókat érti, akik jógaoktatók képzésére jogosultak. E cím elnyeréséhez minimum öt éves jógaoktatói tapasztalat és a jógaszervezet vezetőjének felügyelete szükséges. Kivételt képez az orvosi anatómia és fiziológia tantárgy, amelyet orvosi diplomával vagy felsőfokú egészségügyi oklevéllel rendelkező, öt évnél kevesebb jógaoktatói tapasztalattal rendelkező jógaoktató is oktathat.”

 • Hol és mikor tartják a jógaoktatói tanfolyamot.
 • Nyilatkozat, melyben az oktató vagy a jógaszervezet vállalja, hogy a Minőségi Védjegy elnyerése esetén az MJSZE Oktatási Szabályzat pontjait betartja.

Az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a vizsgálat eredményét megküldi az elnökségnek, aki dönt az oklevél kiállításáról és Védjegy viseléséről.

11. Az MJSZE által elfogadott Nemzetközi Jógaiskolák jógaoktatói okleveleinek elismerése

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége az alábbi Nemzetközi Jógaiskolák által kiadott jógaoktatói okleveleket ismeri el, mint a nemzeti jógaoktató-képzettségi minimum szint követelményeit kielégítő dokumentumokat és ezekről minőségi védjeggyel ellátott oklevelet ad ki:

  • Himalájai tradíció

  • Iyengar

  • Kundalini (Bhajan yogi)

  • Satyananda

  • Sivananda

  • Szlovák Jógaszövetség Magyarországi Jógaoktatói Tanfolyama

  • Yoga Alliance

12. Az MJSZE megalakulása után kiadott jógaoktatói oklevelek elismerése

Az MJSZE megalakulása után kiadott jógaoktatói oklevelek közül már csak azt ismeri el, amely jelen szabályzat 6. pont feltételeinek megfelel. A külföldön szerzett jógaoktatói oklevelek elfogadását a 7. pont szabályozza. Minősített Jógaoktató cím kérésének módját jelen szabályzat 10./b pont tartalmazza.

13. Az MJSZE Minőségi Védjegyével ellátott oklevéllel rendelkező jógaoktatók és szervezetek támogatása

A Minőségi Védjeggyel ellátott oklevéllel rendelkezők jógaoktatási szolgáltatásait a Szövetség honlapján és kiadványaiban, mint garantált minőségű oktatást ajánlja a lakosságnak, illetve a tulajdonos saját hirdetéseiben és nyilvánosság előtt jogosult hivatkozni a Szövetség Minőségi Védjegyére.

14. A jógaoktatók továbbképzése

A Szövetség fontosnak tartja a jógaoktatók folyamatos fejlődését és továbbképzését. A jóga jellegéből fakadóan a fejlődést a tanulással egybekapcsolt egyéni gyakorláson lehet lemérni. Ezért a Szövetség minél több egyéni gyakorlást és továbbképzést ajánl tagjainak, de azt szövetségi szinten nem rögzíti. A kiegészítő és továbbképző tanfolyamokon való részvételről a szövetségi honlapon lehet a személyes adatoknál tájékoztatni az érdeklődőket.

15. A jógaoktatás illetve az MJSZE szabályainak megsértése és a Minőségi Védjegyének visszavonása

A MJSZE elkötelezett a minőségi jógaoktatás mellett. Ezért a szabályainak megsértőivel szemben eljár. Az adott eseteket a Szövetség kivizsgálja és a Fegyelmi és Etikai Bizottság az eset súlyának megfelelő döntést hoz, mely a figyelmeztetéstől a Védjegy időleges visszavonásán keresztül akár a teljes visszavonásig illetve a szervezetből való kizárásig terjedhet.